Vyjádření k (ne)používání mobilních telefonů ve škole

Vážení rodiče,

se začátkem nového kalendářního roku přicházíme se změnou školního řádu v části používání mobilních telefonů a tabletů ve škole, a to nejen v hodinách, ale i o přestávkách, ve školní jídelně, ve školní družině a ve všech budovách školy. K tomuto rozhodnutí nás vedlo dlouhodobé sledování projevů našich žáků – Vašich dětí. Dlouhou dobu jsme zvažovali řešení negativních dopadů používání těchto zařízení na děti, samozřejmě také s přihlédnutím k možným pozitivům. Vedle funkce vzdělávací má škola působit rovněž výchovně. A zde, pokud se především nadměrné používání mobilů staví mezi působení učitelů a žáky i mezi žáky samotné, vznikají problémy. Poukazujeme na výběr některých z nich:

    Bezpečnostní rizika – neustálé hledění na displeje přístrojů hrozí úrazy při pohybu na chodbách, schodištích

    Omezení přirozeného pohybu o přestávkách, kdy jednotlivci, nebo hloučky se zaujati mobily často nestihnou ani přemístit do učeben

    Hygiena – nejen, že nezbývá často čas na návštěvu WC + příslušné hygieny, ale jde o lékaři potvrzovanou nadměrnou jednostrannou zátěž očí, svalových partií těla, prstů rukou apod.

    Neurologové stále častěji upozorňují na negativní vliv nadměrného používání těchto přístrojů na funkce mozku, paměti, soustředění vedoucích často ke stresovým situacím až depresím

    „Nekomunikace“ – i na naší škole ustává přímá slovní komunikace mezi dětmi, mobily se stávají jakýmisi neživými náhradníky téměř i v případech, kdy jsou děti spolu ve dvojici, nebo ve skupinkách

    V situaci, kdy žák začíná a končí vyučovací hodinu odkládáním a znovuzapnutím mobilu, nezbývá mnoho času na klidnou svačinu, přípravu na další hodinu

    Neustálá dostupnost přístrojů svádí k projevům kyberšikany – případy jsme ve škole řešili

    Časté zapomínání mobilů v prostorách školy, jejich ztráty

    Nevhodné projevy předvádění se těmito zařízeními a na druhé straně závistivost mezi dětmi

    Vynalézavost žáků při zneužívání mobilů – opisování, jako taháky apod.

    Nerespektování dosud platných pravidel nepoužívat mobily v hodinách

 Pozitivně vyznívají ohlasy ze škol, které k tomuto opatření přikročily – zvýšila se soustředěnost na výuku, děti spolu více mluví, utužují se sociální vazby, děti jsou více všímavé ke svému okolí atd.

Dobré zkušenosti zaznívají také z celých zemí, kde k tomuto problému přistoupili plošně – Norsko, Francie. Opatření není namířeno proti dětem ani rodičům, v době zahlcenosti touto technikou se snažíme o vybalancování jejího negativního a pozitivního působení na vyvíjející se mladé lidi.

Mgr. Tomáš Vávra
ředitel ZŠ s MŠ Tlučná