Výuka v 1. – 5.třídě ZŠ s MŠ Tlučná od 25.5.2020

Vážení rodiče,

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně (1. – 5.  třída).

Přítomnost žáků ve škole je dobrovolná.

Doporučujeme, aby se zákonní zástupci důsledně seznámili s rizikovými faktory, zda žák nebo osoba, která s ním žije ve společné domácnosti, nespadají do rizikové skupiny a tím i zvážili účast žáka na vzdělávacích aktivitách od 25. 5. 2020 – viz dokument PDF prohlášení.

Datum podpisu prohlášení nesmí být starší než 1 den před nástupem do ZŠ.

Pro žáky, kteří nebudou osobně docházet do školy bude i nadále zajištěna vzdálená výuka.

Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den.

Vzdělávací aktivity se budou realizovat pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků (podle počtu žáků, kteří nastoupí od 25. 5. do školy)

Maximální počet žáků ve skupině je 15.

Složení skupin bude neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020.

Žáci budou zařazeni do skupin nejpozději k 25. 5. 2020

Vzdělávací aktivity budou rozděleny na dopolední a odpolední část.

Náplní dopolední části bude stejný obsah, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Náplní odpolední části bude zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části bude přiměřeně vycházet ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.

Díky nařízením a přísným hygienickým podmínkám, které bohužel nejsme schopni v naší školní jídelně dodržet, nebude žákům poskytováno školní stravování.

Ranní družina nebude poskytována.

Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Pro umožnění osobní přítomnosti žákům 1. stupně (1. – 5.  třída) je nutné, aby zákonný zástupce dodal podepsané četné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví – viz dokument PDF prohlášení.

Do 18. 5. 2020 zákonný zástupce nahlásí osobní účast žáka ve škole od 25. 5. 2020 svému třídnímu učiteli. Prosím uveďte, zda budete chtít využít i odpolední část vzdělávacích aktivit.

Pozdější přihlášení dítěte k osobní účasti žáka ve škole od 25. 5. 2020 nebude možné.

Z nařízení vlády je potřeba dodržet následující pokyny:

Při cestě do školy a ze školy
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Příchod ke škole a pohyb před školou
Žáci budou ke škole přicházet v předem určených časech. Časy a vstupy pro jednotlivé skupiny se budou lišit.
Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení
Pedagogové vyzvednou žáky před budovou a následně je odvedou do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení použité roušky.

Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

Ve třídě
Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

O užívání roušky ve třídě při výuce rozhodne jednotlivý vyučující.

Při sejmutí roušky si každý žák ukládá roušku do sáčku.
Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce.
Škola povede evidenci o docházce žáků do školy.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Veškeré dodatečné informace k organizaci výuky, jako jsou: složení skupin, časy a vchody pro vstup do školy, rozvrh hodin, budou zveřejněny po 18. 5. 2020, kdy bude znám přesný počet žáků, kteří nastoupí do školy od 25. 5. 2020

V Tlučné         5. 5. 2020

Mgr. Tomáš Vávra
Ředitel ZŠ s MŠ Tlučná