Změna výše platby za ŠD

PLATBY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Směrnice o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních výdajů ve školní družině ZŠ s MŠ Tlučná, Školní 838

Tato směrnice upravuje povinnost platit příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny při ZŠ s MŠ Tlučná, Školní 838, příspěvková organizace (dále jen provozovatel).

Provozovatel stanoví příspěvek tak, aby jeho výše nepřesáhla 30 % průměrných neinvestičních nákladů vynakládaných provozovatelem na jedno dítě umístěné v tomto školském zařízení.

VÝŠE PŘÍSPĚVKU na jedno dítě umístěné ve školní družině činí

100 Kč měsíčně ve školním roce 2020/2021

Neinvestiční náklady vynakládané provozovatelem jsou zejména náklady na energie (voda, plyn, elektřina), náklady na služby, náklady na opravy a údržbu, vybavení školského zařízení apod.

Povinnost plátce platit příspěvek trvá po celou dobu, kdy je dítě přihlášeno k docházce do ŠD a školské zařízení je v provozu. V případě nepřítomnosti dítěte v ŠD se příspěvek nevrací.

Příspěvek se platí bezhotovostním způsobem na účet školy (1387872675/2700) trvalým příkazem inkasa společně s platbou za stravu.

Příspěvek je vybírán měsíčně.

Plátce je povinen příspěvek zaplatit vždy nejpozději do 25. dne následujícího měsíce.

V případě, že plátce má být osvobozen od placení příspěvku (jestliže součet příjmů příslušníků domácnosti nedosahuje 1,3 násobku částky životního minima), je třeba předložit písemnou žádost řediteli školy a tuto skutečnost doložit potvrzením o všech příjmech příslušníků domácnosti. Provozovatel pak ve správním řízení stanoví příspěvek nižší nebo rozhodne o osvobození od tohoto příspěvku.

V případě, že nepřítomnost dítěte ze zdravotních důvodů je delší než jeden měsíc, provozovatel na písemnou žádost plátce, doloženou potvrzením lékaře, promine platbu příspěvku za příslušné období.

Neuhradí-li plátce příspěvek do 5 dnů po splatnosti, může provozovatel vyměřit plátci penále ve výši 100% nezaplacené částky.

Opakované neplacení příspěvku je závažným porušováním provozu školského zařízení a může být důvodem k ukončení docházky dítěte do školní družiny po předchozím písemném upozornění plátce.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020

Mgr. Tomáš Vávra
ředitel ZŠ s MŠ Tlučná