Návrat žáků ZŠ

Vážení rodiče,

Od pondělí 12. 4. 2021 se žáci 1. stupně vrací zpět do prezenční výuky a to rotační formou.

Také je možnost zajištění péče o žáky 1. stupně zaměstnanců, kteří pracují v profesích důležitých pro chod státu (viz níže).

Ve škole bude vytvořena skupina žáků do 30 (ráno a odpoledne bude program jako v družině, dopoledne se budou děti učit)

Každý žák před vstupem do budovy školy musí být otestován antigenním testem výtěrem z okraje nosu. Testovat se bude vždy v pondělí a ve středu. Bez provedení testu nebude žák vpuštěn do školy. Test se provádí ve třídě za přítomnosti pedagogického zaměstnance školy, ale provádí si ho každý žák samostatně. U žáků 1. a 2. ročníků může s testem vypomoci jeden zákonný zástupce žáka. Pokud žák v den testování do školy nepřijde, bude testován další den při příchodu do školy.

Žáci 1. třídy budou testováni ve vstupní hale ZŠ od 7:50 hod.

Výsledek testu je znám do 15 minut. V případě pozitivního výsledku testu musí zákonný zástupce dítěte či žáka si svého potomka vyzvednout ze školy. Doporučujeme zejména zákonným zástupcům mladších žáků, aby si vyčkali na výsledek testu.

Video návod k samotnému testování naleznete zde

Další informační materiály k testování (instruktážní leták, leták pro rodiče, leták pro žáky) jsou k dispozici zde

Další odkaz na informace pro rodiče ohledně testování naleznete zde

Pravidelné testování se týká i všech zaměstnanců školy, pokud nebyli kompletně očkováni. Z testováni jsou vyloučeni zaměstnanci a žáci, kteří průkazně předloží (např. původní sms z hygieny nebo potvrzením od praktického lékaře), že před méně než 90 dny prodělali onemocnění Covid-19 (škola si ověří u KHS).

Žáci, kteří se testování nezúčastní, nemohou a nebudou vpuštěni do budovy školy a budou muset zůstat doma. Pro takové žáky není zavedena jiná forma výuky (např. online). Netestovaní žáci si musí doplnit učivo jako kdyby byli nemocní a nepřítomni ve škole.

Hygienická opatření
Pokud žák, učitel nebo provozní pracovník školy bude vykazovat jakýkoliv příznak nemoci, nebude mu přístup do školy umožněn. Žáci musí mít po celou dobu přítomnosti ve škole nasazenou zdravotnickou roušku, nano roušku, případně respirátor (kromě chvíle na oběd a svačinu). Všichni zaměstnanci musí mít respirátor. Při vstupu do budovy a několikrát během dne si žáci umyjí a vydezinfikují ruce. Všechny učebny jsou pravidelně větrány a dezinfikovány.

Kontrolní seznam příznaků COVID-19

V týdnu od pondělí 12. 4. 2021 se budou prezenčně vzdělávat třídy:

1.          2.B       4.B       5.B

V týdnu od pondělí 19. 4. 2021 třídy:

2.A       3.          4.A       5.A

Žáci budou do školy ráno vstupovat v těchto časech a těmito vchody:

1. tř. 7:40 – 7:50 – hlavní vstup

2.B 7:30 – 7:40 – požární vchod

4.B 7:30 – 7:50 – boční vchod od hřiště

5.B 7:40 – 7:50 – požární vchod

2.A 7:30 – 7:40 – požární vchod

3. tř. 7:40 – 7:50 – požární vchod

4.A 7:30 – 7:50 – boční vchod od hřiště

5.A 7:30 – 7:40 – hlavní vchod

Prezenční výuka bude probíhat podle rozvrhu s drobnými úpravami. Informaci o změnách v rozvrhu podají třídní učitelé. Žáci budou po celou dobu výuky ve své kmenové třídě (kromě dělených hodin).

I nadále není umožněna výuka zpěvu a tělesné výchovy.

Distanční výuka bude probíhat podle dosud nastavených pravidel.

Provoz školní družiny

V době prezenční výuky bude zajištěn provoz školní družiny. Musí být zachována homogenita skupin. Z organizačních důvodů bude provoz ranní družiny zajištěn pouze pro 1., 2. a 3. ročníky.

Školní jídelna je nadále v provozu. Žáci v prezenční výuce mají možnost se stravovat ve školní jídelně a mají automaticky přihlášené obědy (kdo nebude mít o oběd zájem, musí si jej odhlásit).
Žáci v distanční výuce mají nadále možnost odebírat stravu do jídlonosičů.

Profese důležité pro chod státu:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006
  Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky 

Věříme, že společně nástup žáků do školy a testování zvládneme a výuka řádně začne.

Děkujeme za vstřícnost a spolupráci

Vedení ZŠ s MŠ Tlučná