Doplňující informace k testování žáků

Vážení rodiče,

nastává změna v testování žáků ve škole. Na základě novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování ve školách, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto opatřením se oproti současnosti mění následující:

–  děti v MŠ se netestují

–  žáci 1. stupně ZŠ se testují 1x týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li, žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu

–  žáci 2. stupně ZŠ se testují 2x týdně

Informace k provozu školy od 3. 5. 2021

Vážení rodiče, vážení žáci,

na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví se 3. 5. 2021 k prezenční výuce do školy vrátí žáci 6. – 9. tříd. Vzdělávat se budou tzv. rotačním způsobem (střídání celých tříd ve škole po týdnech)

Prosíme rodiče o kontrolu, zda mají žáci přihlášené obědy na www.strava.cz. Pokud o odběr oběda nemáte zájem, je potřeba si obědy odhlásit.

Plán rotační výuky:

Týden Prezenčně ve škole Distanční výuka doma
3. 5. – 7. 5. 2. A, 3. třída, 4. A, 5 A, 6. A, 7. A, 8. A  1. třída, 2. B, 4. B, 5. B, 6. B, 7. B, 8. B, 9. třída

Po celou dobu pobytu ve škole je povinné používat roušku či respirátor.

Školní družina

Ranní a odpolední družina bude poskytována. Avšak na základě hygienických opatření, se žáci jednotlivých ročníků nesmí mezi sebou míchat. Z tohoto důvodu bude ranní družina poskytována pouze žákům 1. – 3. ročníků.

Příchod ke škole

Budova se pro žáky otevře od 7:30.

Žáci 1. stupně vstupují hlavním vchodem a žáci 2. stupně vstupují horním nouzovým vchodem.

Všichni žáci, kteří se budou vzdělávat prezenčně, se musí 2X v týdnu otestovat v prostorách školy na přítomnost onemocnění Covid-19. Testy se budou provádět vždy v pondělí a ve středu ve třídách. Kdo onemocnění prodělal a od doby indikace neuplynulo 90 dní a tuto skutečnost doloží lékařským dokladem, se testovat nemusí.

Kdo testování nepodstoupí, nesmí se účastnit prezenční výuky, vyučující těmto žákům zadají domácí práci (nejedná se o on-line výuku). Rodiče těchto žáků omluví nepřítomnost do žákovských knížek.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

Všichni žáci využijí své šatny přidělené na začátku školního roku.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve škole roušky či respirátory.

Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.

Výuka:

Při prezenční výuce ve škole bude vyučování probíhat dle běžného rozvrhu hodin s menšími úpravami. O změnách v rozvrhu budou žáci a rodiče informováni od třídních učitelů.

Pro hlavní předměty (ČJ, M, AJ, NJ) budou probíhat se žáky, kteří mají distanční výuku videokonference formou MS Teams v časech dle běžného rozvrhu (konkrétní termín a čas online hodiny bude upřesněn vyučujícím daného předmětu). 

 • Matematika – min. 2 hodiny týdně formou online setkání
 • Český jazyk – min. 2 hodiny týdně formou online setkání
 • Angličtina – min. 1 hodina týdně formou online setkání
 • Druhý jazyk – min. 1 hodina týdně formou online setkání

V ostatních předmětech dostanou žáci od svých učitelů zadání, odkazy a materiál k domácí práci.

Výuka (podklady, materiály, zadání, zpětná vazba s učitelem apod.) bude probíhat přes MS Teams.

Z důvodů hygienických opatření ve školní jídelně, se při prezenční výuce žáci 1. – 3. třídy + žáci kteří mají odpolední vyučování, budou moci stravovat ve školní jídelně. Ostatním žákům se budou obědy vydávat do jídlonosičů.

Obědy pro žáky na distanční výuce se budou vydávat od 11:30 do 13:30 hodin do jídlonosičů.

Pro všechny ročníky je ministerstvem zdravotnictví umožněna tělesná výchova a zpěv v hodinách hudební výchovy.

Testování od 26. 4.

Vážení rodiče, vážení žáci,

od pondělí 26. 4. 2021 bude probíhat testování žáků novými antigenními testy.

Konkrétně se jedná o testy SINGCLEAN.

Video návod testování naleznete zde.

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ

Vážení rodiče,


v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpeční rozšíření onemocnění COVID-19 vydávám opatření k organizaci zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021/2022.

Žádám Vás, abyste pokud je to možné, upřednostnili podání přihlášky bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.


ZPŮSOBY PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

 • elektronické podání přihlášky – datová schránka, email s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 • případně poštou nebo osobně do školy – sekretariátu (od 8:00- 15:30)

PŘIHLÁŠKY MŮŽETE ZASÍLAT OD 1.5.-16.5.2021

V případě potíží s odesláním dokumentů kontaktujte vedoucí MŠ na e-mail – lucie.halamova@skolatlucna.

POTŘEBNÉ FORMULÁŘE A DOKUMENTY

 • Žádost o přijetí dítěte do MŠ
 • Kopie rodného listu dítěte
 • Kopie občanského průkazu
 • Přihlášku ke stravování ŠJ
 • Váš e-mail (s potvrzením Vašeho přečtení) nebo telefonní číslo k získání evidenčního čísla potřebného k identifikaci dítěte při uveřejnění přijetí na webových stránkách a vývěskách na budovách MŠ.

Vaše žádost bude zaevidována a mailem, popřípadě SMS zprávou dostanete registrační číslo, pod kterým budeme dítě evidovat. Pod tímto registračním číslem bude Vaše dítě zveřejněno v seznamu přijatých uchazečů.

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se můžete vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí ve věci žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy ZŠ s MŠ Tlučná, a to v ředitelně mateřské školy ve dnech 24. – 26. května od 9.00 – 10.00 hodin.

!POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022!

 • Děti, které dosáhly do 31.8.2021 pěti let

Kritéria o přijímání dětí do mateřské školy jsou k dispozici na webových stránkách mateřské školy.

ZÍSKÁNÍ POTŘEBNÝCH FORMULÁŘŮ A SEZNÁMENÍ S KRITÉRII PRO PŘIJETÍ DO MŠ zde

 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněno do 30-ti dnů – v budově ZŠ a MŠ Tlučná na veřejně přístupném místě, na vývěsce a také na našich webových stránkách.
 • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ obdrží zákonní zástupci nejpozději do 30 dnů od data podání žádostí (zahájení správního řízení) i písemně.
 • Schůzka pro rodiče proběhne ihned, jak to situace umožní. Předpokládaný termín bude začátkem nového školního roku a to v měsíci říjnu. O termínu schůzky Vás budeme včas informovat.

Děkuji za pochopení výše uvedených opatření, které jsou nutné k eliminaci rizik nakažení novým typem koronaviru.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Lucie Halamová

Vedoucí učitelka MŠ

Návrat žáků ZŠ

Vážení rodiče,

Od pondělí 12. 4. 2021 se žáci 1. stupně vrací zpět do prezenční výuky a to rotační formou.

Také je možnost zajištění péče o žáky 1. stupně zaměstnanců, kteří pracují v profesích důležitých pro chod státu (viz níže).

Ve škole bude vytvořena skupina žáků do 30 (ráno a odpoledne bude program jako v družině, dopoledne se budou děti učit)

Každý žák před vstupem do budovy školy musí být otestován antigenním testem výtěrem z okraje nosu. Testovat se bude vždy v pondělí a ve středu. Bez provedení testu nebude žák vpuštěn do školy. Test se provádí ve třídě za přítomnosti pedagogického zaměstnance školy, ale provádí si ho každý žák samostatně. U žáků 1. a 2. ročníků může s testem vypomoci jeden zákonný zástupce žáka. Pokud žák v den testování do školy nepřijde, bude testován další den při příchodu do školy.

Žáci 1. třídy budou testováni ve vstupní hale ZŠ od 7:50 hod.

Výsledek testu je znám do 15 minut. V případě pozitivního výsledku testu musí zákonný zástupce dítěte či žáka si svého potomka vyzvednout ze školy. Doporučujeme zejména zákonným zástupcům mladších žáků, aby si vyčkali na výsledek testu.

Video návod k samotnému testování naleznete zde

Další informační materiály k testování (instruktážní leták, leták pro rodiče, leták pro žáky) jsou k dispozici zde

Další odkaz na informace pro rodiče ohledně testování naleznete zde

Pravidelné testování se týká i všech zaměstnanců školy, pokud nebyli kompletně očkováni. Z testováni jsou vyloučeni zaměstnanci a žáci, kteří průkazně předloží (např. původní sms z hygieny nebo potvrzením od praktického lékaře), že před méně než 90 dny prodělali onemocnění Covid-19 (škola si ověří u KHS).

Žáci, kteří se testování nezúčastní, nemohou a nebudou vpuštěni do budovy školy a budou muset zůstat doma. Pro takové žáky není zavedena jiná forma výuky (např. online). Netestovaní žáci si musí doplnit učivo jako kdyby byli nemocní a nepřítomni ve škole.

Hygienická opatření
Pokud žák, učitel nebo provozní pracovník školy bude vykazovat jakýkoliv příznak nemoci, nebude mu přístup do školy umožněn. Žáci musí mít po celou dobu přítomnosti ve škole nasazenou zdravotnickou roušku, nano roušku, případně respirátor (kromě chvíle na oběd a svačinu). Všichni zaměstnanci musí mít respirátor. Při vstupu do budovy a několikrát během dne si žáci umyjí a vydezinfikují ruce. Všechny učebny jsou pravidelně větrány a dezinfikovány.

Kontrolní seznam příznaků COVID-19

V týdnu od pondělí 12. 4. 2021 se budou prezenčně vzdělávat třídy:

1.          2.B       4.B       5.B

V týdnu od pondělí 19. 4. 2021 třídy:

2.A       3.          4.A       5.A

Žáci budou do školy ráno vstupovat v těchto časech a těmito vchody:

1. tř. 7:40 – 7:50 – hlavní vstup

2.B 7:30 – 7:40 – požární vchod

4.B 7:30 – 7:50 – boční vchod od hřiště

5.B 7:40 – 7:50 – požární vchod

2.A 7:30 – 7:40 – požární vchod

3. tř. 7:40 – 7:50 – požární vchod

4.A 7:30 – 7:50 – boční vchod od hřiště

5.A 7:30 – 7:40 – hlavní vchod

Prezenční výuka bude probíhat podle rozvrhu s drobnými úpravami. Informaci o změnách v rozvrhu podají třídní učitelé. Žáci budou po celou dobu výuky ve své kmenové třídě (kromě dělených hodin).

I nadále není umožněna výuka zpěvu a tělesné výchovy.

Distanční výuka bude probíhat podle dosud nastavených pravidel.

Provoz školní družiny

V době prezenční výuky bude zajištěn provoz školní družiny. Musí být zachována homogenita skupin. Z organizačních důvodů bude provoz ranní družiny zajištěn pouze pro 1., 2. a 3. ročníky.

Školní jídelna je nadále v provozu. Žáci v prezenční výuce mají možnost se stravovat ve školní jídelně a mají automaticky přihlášené obědy (kdo nebude mít o oběd zájem, musí si jej odhlásit).
Žáci v distanční výuce mají nadále možnost odebírat stravu do jídlonosičů.

Profese důležité pro chod státu:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006
  Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky 

Věříme, že společně nástup žáků do školy a testování zvládneme a výuka řádně začne.

Děkujeme za vstřícnost a spolupráci

Vedení ZŠ s MŠ Tlučná

Návrat dětí MŠ

Vážení rodiče,

od pondělí 12. dubna se do mateřské školky vrací předškoláci a děti (ve věku 3 – 5 let) zaměstnanců, kteří pracují v profesích důležitých pro chod státu (viz níže).

Děti v mateřské škole roušky nepoužívají.

Každé dítě před vstupem do budovy školky musí být otestováno antigenním testem výtěrem z okraje nosu. Testovat se bude vždy v pondělí a ve středu. Bez provedení testu nebude dítě vpuštěno do školky. Test se provádí za přítomnosti pedagogického zaměstnance školy, ale provádí si ho každé dítě samostatně. U dětí může s testem vypomoci jeden zákonný zástupce. Pokud dítě v den testování do školy nepřijde, bude testován další den při příchodu do školky.

Výsledek testu je znám do 15 minut. V případě pozitivního výsledku testu musí zákonný zástupce dítěte si svého potomka vyzvednout ze školky. Doporučujeme zákonným zástupcům dětí z MŠ, aby si vyčkali na výsledek testu.

Video návod k samotnému testování naleznete zde

Další informační materiály k testování (instruktážní leták, leták pro rodiče, leták pro žáky) jsou k dispozici zde

Další odkaz na informace pro rodiče ohledně testování naleznete zde

Pravidelné testování se týká i všech zaměstnanců školky, pokud nebyli kompletně očkováni. Z testováni jsou vyloučeni zaměstnanci a děti, kteří průkazně předloží (např. původní sms z hygieny nebo potvrzením od praktického lékaře), že před méně než 90 dny prodělali onemocnění Covid-19 (škola si ověří u KHS).

Děti, kteří se testování nezúčastní, nemohou a nebudou vpuštěni do budovy školky a budou muset zůstat doma. Netestované děti si musí doplnit učivo jako kdyby byli nemocní a nepřítomni ve školce.

Hygienická opatření:
Pokud dítě, učitel nebo provozní pracovník školy bude vykazovat jakýkoliv příznak nemoci, nebude mu přístup do školky umožněn. Všichni zaměstnanci musí mít respirátor. Při vstupu do budovy a několikrát během dne si děti umyjí a vydezinfikují ruce. Všechny učebny jsou pravidelně větrány a dezinfikovány.

Kontrolní seznam příznaků COVID-19

Stravování:
pro děti, které budou chodit do školky, bude zajištěno stravování běžným způsobem.

Profese důležité pro chod státu:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006
  Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky 

Věříme, že společně nástup dětí do školky a testování zvládneme a výuka řádně začne.

Děkujeme za vstřícnost a spolupráci.

Vedení ZŠ s MŠ Tlučná

Návrat dětí a žáků k prezenční výuce

Vážení rodiče,

na základě včerejšího rozhodnutí vlády, je od 12. 4. 2021 opět umožněna prezenční výuka pro některé děti a žáky.

V MŠ je umožněna prezenční výuka pouze dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximálně 15 dětí.

V ZŠ je umožněna prezenční výuka žákům 1. stupně a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd.

To znamená:

prezenční výuky od 12. 4. se zúčastní žáci:           1.           2.B         4.B         5.B

ostatní třídy 1. stupně (2.A         3.           4A          5.A) se vzdělávají distančně.

Více informací k návratu dětí a žáků do školy připravujeme.

S pozdravem vedení ZŠ s MŠ Tlučná

Praní lůžkovin v MŠ

Vážení rodiče dětí MŠ Tlučná,

dovolujeme si Vám oznámit, že dojde ke změně v praní lůžkovin.

Po důkladném zvážení jsme rozhodli, že od návratu dětí do MŠ budou každé cca 3 týdny lůžkoviny předány rodičům k vyprání domů. Každému jednotlivému dítěti budou přiděleny lůžkoviny, které bude používat jenom on.

V současné době vidíme tento krok jako efektivní nástroj ke zvýšení protiepidemiologických opatření.

Vedení ZŠ s MŠ Tlučná

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpeční rozšíření onemocnění COVID-19 vydávám opatření k organizaci zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.

Žádám Vás, abyste pokud je to možné, upřednostnili podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Je možné využít následující způsoby:

elektronické podání přihlášky – datová schránka, email s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), případně poštou nebo osobně do školy.

Od 1. do 30. 4. 2021 bude možné zasílat přihlášky následujícími způsoby: – datová schránka, email s elektronickým podpisem a poštou na adresu školy.

Ode dne 5. 4. do 29. 4. 2021 bude možné zanést přihlášky do školy osobně. A to každé pondělí a středu od 8:00 – 15:00 hod.

Ve vestibulu školní budovy bude za přítomnosti zaměstnance školy umístěna lavice, na které budete moci nechat přihlášku.

Přihlášku ke stažení naleznete zde

K žádosti zákonný zástupce přikládá kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie. Tato kopie pak musí být součástí spisu.

Děkuji za pochopení výše uvedených opatření.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Mgr. Tomáš Vávra

Ředitel ZŠ s MŠ Tlučná

Testování dětí MŠ třída U Berušek a žáků 2.B v nařízené karanténě KHS Plzeň

Vážení rodiče,

dne 1. 3. 2021 od 16:30 je zajištěno pro děti a žáky v areálu ZŠ Tlučná, Školní 838, Tlučná (před budovou ZŠ) povinné testování z nařízení KHS Plzeň z důvodu kontaktu s nakaženou osobou. Bude se jednat o hromadný odběr zajištěný prostřednictvím výjezdové sanitky Bioptické laboratoře, Plzeň.

Prosím, dostavte se v uedený termín se svými dětmi do areálu základní školy.

Mgr. Tomáš Vávra
ředitel školy

Prodloužení karantény třídy U Berušek

Vážení rodiče,

vzhledem k prokázání pozitivního výsledku testu na COVID 19 ze dne 23. 2. 20201 u dítěte ze třídy U Berušek se prodlužuje z nařízení KHS Plzeň karanténa do doby výsledku testu, který proběhne 1. 3. 2021.

Nástup zpět do školského zařízení bude možný po ukončení karantény za předpokladu, že dítě nebude vykazovat známky infekčního onemocnění a výsledek vyšetření testu na COVID-19 bude negativní. Na odběr (výtěr) se prosím dostavte dne 1. 3. 2021 od 16:30 do areálu ZŠ Tlučná – Školní 838, Tlučná.

Karanténa 2. B

Vážení rodiče,

vzhledem k prokázání pozitivního výsledku testu na COVID 19 ze dne 23. 2. 20201 u žáka 2. B je většina žáků ze třídy dle nařízení KHS Plzeň v domácí karanténě. Karanténa je nařízena do 4. 3. 2021 včetně. Tímto zároveň přechází třída na distanční výuku.

O této skutečnosti, prosím, informujte ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte. Nástup zpět do školského zařízení bude možný po ukončení karantény za předpokladu, že dítě nebude vykazovat známky infekčního onemocnění a výsledek vyšetření testu na COVID-19 bude negativní. Na odběr (výtěr) se prosím dostavte dne 1. 3. 2021 od 16:30 do areálu ZŠ Tlučná – Školní 838, Tlučná.

INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bezochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

▪respirátor nebo obdobný prostředek(vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),

▪zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky apožadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének:

▪ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),

▪na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas kpřítomnosti alespoň 2 osob vzdálených odsebe méně než 2 metry.

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

Výše uvedený zákaz se nevztahuje na:

▪děti v mateřské škole

▪osoby sporuchou intelektu, sporuchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

▪strávníkyve školních jídelnách v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to zapodmínky, že sedí u stolu.

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry odžáků nebo studentů.

Celé znění mimořádného opatření je dostupné ZDE.

Upřesňující informace pro rodiče dětí ze třídy U Berušek

Vážení rodiče,

sdělujeme Vám, že se Vaše dítě, na základě epidemiologického šetření (trasování), setkalo v našem školském zařízení s osobou pozitivní na onemocnění COVID-19. Z tohoto důvodu je nutné, aby Váš/e syn/dcera nastoupil/a do domácí karantény do 25. 2. 2021. O této skutečnosti, prosím, informujte ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte. Nástup zpět do školského zařízení bude možný po ukončení karantény za předpokladu, že dítě nebude vykazovat známky infekčního onemocnění a výsledek vyšetření testu na COVID-19 bude negativní.  Na odběr (výtěr) se prosím dostavte vlastní dopravou dne 23. 2. 2021 do FN Plzeň, Edvarda Beneše 13, 30599 Plzeň – Bory (areál bývalé vojenské nemocnice, spodní vjezd č.2 u Chodského náměstí). Datum a hodina odběru Vám bude zaslána prostřednictvím SMS zprávy.

Karanténou ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., § 2 odst. 7 písm. a), se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním COVID-19 nebo pobývala v ohnisku nákazy onemocnění COVID -19 od ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit.

Pro onemocnění COVID-19 byla stanovena 10denní karanténa, která zohledňuje dosavadní poznatky o inkubační době onemocnění.

Po tuto 10denní karanténu, je osoba povinna zdržovat se v místě bydliště, omezit styk s ostatními osobami a sledovat svůj zdravotní stav tak, že pokud se ve výše uvedeném období projeví klinické příznaky (teplota, kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest svalů, kloubů, ztráta čichu a chuti), je povinna kontaktovat svého praktického lékaře telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem. 

Osoba v karanténně je dále povinna dodržovat pravidla osobní hygieny

 • důkladné a časté mytí rukou teplou vodou mýdlem, případně dezinfekci rukou alkoholovým dezinfekčním prostředkem s min. 70 % podílem alkoholu
 • při kašlání a kýchání si zakrývat ústa jednorázovým kapesníkem

nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál), kapesník pak ihned vyhodit

 • hygienu rukou provádějte často, zejména po kontaktu se sekrety dýchacích cest, před jídlem a po použití toalety
 • aby se zabránilo šíření infekce, nakládejte bezpečně s odpady (odpadkový pytel vždy svázat, nenechávat volně)
 • často větrat
 • izolovat se v rámci domácnosti co nejvíce od ostatních členů rodiny. Po použití společných toalet pokaždé WC řádně dezinfikovat
 • čistěte a dezinfikujte často povrchy, jako jsou noční stolky, postelové rámy a další ložnicový nábytek
 • měňte častěji oblečení, ložní prádlo, ručníky apod., které pak důkladně vyperte s běžným pracím prostředkem na 60 – 90°C, poté důkladně usušte

Uzavření třídy MŠ U Berušek

Vážení rodiče,

vzhledem k pozitivnímu výsledku testů na Covid 19 u dítěte ve třídě Berušek jsme nuceni na základě pověření Krajské hygienické stanice v Plzni uzavřít třídu U Berušek. Nařízená domácí karanténa všech dětí z této třídy a personálu je do 25. 2. 2021 včetně. Rodiče budou v brzké době kontaktováni KHS Plzeň.

Vedení ZŠ s MŠ Tlučná