ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/25

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/25

Zápis do 1. tříd bude probíhat tradičním způsobem, tzn. s osobní přítomností dětí a zákonných zástupců ve škole.

Zápis proběhne ve středu, 10. 4. 2024 v době od 13.00 do 17.00 hodin

V prostorách 2. tříd v ZŠ Tlučná – motivační část. V sekretariátu školy – formální část.

Průběh zápisu:

Ve stanovený čas se dítě se zákonným zástupcem dostaví do školy.

Zápis má dvě části:

a) Motivační část zápisu

 • neformální rozhovor dítěte a pedagoga
 • maximální doba trvání 20 minut
 • cílem je motivovat dítě pro školní docházku a seznámit ho s prostředím školy
 • orientačně zjišťujeme – znalost barev, jazykové a řečové dovednosti (básnička, písnička), úroveň motoriky (kresba), orientaci v elementárních počtech a představu o čísle.

b) Formální část zápisu

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky – viz žádost.

Dokumenty k zápisu

K zápisu je nutné přinést

 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce,
 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Pokud rodiče a dítě mají různé adresy trvalého pobytu, je třeba doložit adresu trvalého pobytu dítěte nějakým dokumentem, např. potvrzením od vlastníka nemovitosti, že tam dítě opravdu bydlí. U cizinců jsou to dokumenty o trvalém/přechodném pobytu na území České republiky, pas dítěte apod.

Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, je nutné doložit k žádosti o odklad povinné školní docházky také originál zprávy z vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny a originál doporučení lékaře – možno dodat nejpozději do 30. 4. 2024.

Škola stanovila pro tento zápis tato kritéria:

 1. Hlavní kritérium – spádovost – žák má trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy.
 2. Pomocné kritérium – sourozenec – sourozenec či sourozenci zapisovaného žáka jsou žáky naší školy. Žáci s větším počtem sourozenců na naší škole mají přednost před žáky s menším počtem sourozenců.
 3. Losování – děti, které nebydlí v naší spádové oblasti a nemají na naší škole sourozence.

UPOZORŇUJI, ŽE JE NUTNÉ, ABY ŽÁDOST PODEPSALI OBA ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI.

V případě, že to ze závažných důvodů není možné, důvod uveďte v žádosti.

V případě, že se nemůžete zúčastnit zápisu ve stanoveném termínu, je možné žádost podat následujícími způsoby:

 • elektronicky – prostřednictvím datové schránky
 • e-mailem s elektronickým podpisem (nelze jen prostý email!)
 • poštou na adresu: ZŠ s MŠ Tlučná, Školní 838, Tlučná 330 26
 • vložením do poštovní schránky umístěné u vchodu A do areálu školy
 • osobním podáním v sekretariátu školy (8:00 – 15:00)

nejpozdější termín podání žádosti je 30. 4. 2024

Výsledky zápisu budou zveřejněny zde na webových stránkách školy, na stránkách obce, v budově MŠ a na vývěsce před budovou ZŠ.

Potřebné dokumenty ke stažení najdete zde.

V Tlučné 8. 3. 2024

Mgr. Tomáš Vávra

Ředitel ZŠ s MŠ Tlučná