Organizace stravování pro žáky 1. a 2. tříd

Vážení rodiče,

Žáci 1. a 2. třídy, kteří mají přihlášený oběd si ho zkonzumují v prostoru ŠJ. Z organizačních důvodů není možné, aby část žáků chodilo do ŠJ a část si odneslo oběd domů.

Informace k výuce od 18.11.2020

Vážení rodiče,

V souladu s usnesením vlády je od 18. 11. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol na prezenční výuce.

Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den.

Rozvrh hodin bude upraven z organizačních důvodů, zákazu hodin tělesné výchovy a zpěvu.

Doba výuky:

  • 1. třída: každý den 7:50 – 11:00; oběd 11:10
  • 2. třída: každý den 8:00 – 11:30; oběd 11:30

Vzdělávací aktivity se budou realizovat pro celou třídu.

Po celou dobu pobytu ve škole je povinné používat roušku.

Od 18. 11. 2020 se tímto distanční výuka pro žáky 1. a 2. ročníků ruší.

Provoz školní jídelny bude nepřerušen, obědy pro žáky 1. a 2. ročníků budou od 18. 11. 2020 automaticky přihlášeny. Prosíme rodiče, aby si tento údaj zkontrolovali.

Školní družina

Ranní a odpolední družina bude poskytována. Avšak na základě hygienických opatření, se žáci jednotlivých ročníků nesmí mezi sebou míchat.

Ranní ŠD

Po zazvonění je žák vpuštěn do budovy a samostatně dojde do učebny:

  • 1. třída – v učebně ŠD
  • 2. třída – v učebně 5.B a 2.A

Odpolední ŠD

Žáci odchází na oběd v doprovodu vychovatelky. Žáci, kteří zůstávají odpoledne ve ŠD, odcházejí v doprovodu vychovatelky do učebny. V případě příznivého počasí budou žáci pobývat venku.

Z nařízení vlády je potřeba dodržet následující pokyny:

Při cestě do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Příchod ke škole a pohyb před školou

Žáci budou ke škole přicházet v předem určených časech. Časy a vstupy pro jednotlivé skupiny se budou lišit.

1. třída: 7:30 – 7:40 … hlavní vchod

2. třída: 7:40 – 7:50 … 2.A – požární vchod (vlevo vedle hlavního vchodu)

                                     2.B – hlavní vchod

Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

Pedagogové vyzvednou žáky před budovou a následně je odvedou do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení použité roušky.

Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

Ve třídě

Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

V průběhu pobytu ve třídě musí žáci a pedagogičtí pracovníci nosit roušku.

Při sejmutí roušky si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce, přesunou se do předem určeného prostoru (chodba, jiná učebna) a učitel zajistí intenzivní větrání učebny.

Škola povede evidenci o docházce žáků do školy.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.

Při jejich nedodržování bude škola kontaktovat zákonné zástupce a vše bude řešeno individuálně.

V Tlučné         16. 11. 2020                                                                 vedení školy

                                                                                                          ZŠ s MŠ Tlučná

Sdělení rodičům

Vážení rodiče,

jsem rád, že od středy 18. 11. bude umožněn opětovný návrat žáků 1. a 2. tříd zpět do školy k prezenční výuce.

Informace, za jakých podmínek je možné vyučovat ve škole, Vám zveřejníme v nejbližší době. Ještě dolaďujeme detaily.

Doufám, že postupné rozvolňování protiepidemiologických opatření bude pokračovat i nadále a budeme moci přivítat všechny žáky ve škole co nejdříve.

Avšak prozatím jsme nuceni pokračovat v distanční výuce. Budeme proto i nadále kombinovat Vám již známé způsoby vzdálené výuky. Online hodiny, při kterých se vidí učitelé s dětmi v reálném čase prostřednictvím komunikační platformy MS Teams, a výuku, kde žáci delší časové období samostatně pracují na úkolech jim zadaných.

Práce z domova může být pro žáky i příležitostí. Možnost volby, kde budu pracovat, kdy a s jakým úkolem začnu, s kým se poradím, jaké zvolím tempo, nebo dokonce polohu pro práci. Je tu oproti škole výraznější faktor vlastní odpovědnosti za to, jak si správně zorganizovat svoji činnost.

Bylo by nešťastné žáky o tuto příležitost k samostatnému rozhodování, sebeorganizování i o výše uvedené výhody připravit přehnaným množstvím online hodin, nebo unifikovanými pracovními listy s okamžitým termínem odeslání či srovnávacím hodnocením. Nechme žákům čas, iniciativu a možnost volby. Včetně možnosti chybovat. Vždyť chybami se člověk učí.

V této době není důležité jen učivo nebo známky, ale také veškeré činnosti, které v rámci distanční výuky žáci vykonávají. Nejvíce je učí vlastní práce, nejvíce motivuje pozitivní emoce. Budeme se snažit o to, aby zadávané úkoly byly zajímavé, zábavné, smysluplné a propojené s reálným životem.

Věřím, že námi nastavený systém distanční výuky funguje. Jak způsob zadávání úkolů, komunikace, tak i počty online hodin. Co se týče počtů online hodin, tak zde jsme se snažili najít vyvážený poměr mezi vytížeností žáků a množstvím učiva. Zde jsme nuceni mimo jiné se i řídit metodickým pokynem MŠMT, který nám stanovuje i počet online hodin. Výrazně se v metodice doporučuje nedodržovat stejný rozvrh hodin při online výuce jako při prezenční. Dále jsme se snažili brát v potaz unavitelnost a schopnost žáků soustředit se při online výuce.

Samozřejmě pokud budete mít jakékoliv připomínky k distanční výuce, budeme rádi, když je s námi budete sdílet. Je to pro nás důležitá zpětná vazba.

Vím, že právě v tomto období měly proběhnout jako každý rok třídní schůzky. Mimořádná situace nám neumožňuje, aby proběhly v běžném režimu. Proto se na Vás obracím, pokud budete cokoliv potřebovat konzultovat s vyučujícím, kontaktujte ho a po domluvě se s Vámi jistě spojí.

Rád bych Vám poděkoval a ocenil Vaši spolupráci při vzdělávání Vašich dětí.

S přáním pevného zdraví

Mgr. Tomáš Vávra

Ředitel ZŠ s MŠ Tlučná

Nevhodné chování žáků při distanční výuce

Vážení rodiče,

Dovolujeme si Vás informovat, že během distanční výuky někteří žáci při online výuce píší nevhodné až vulgární komentáře do chatu. Stejně jako při prezenční výuce, tak i nyní nebudeme tolerovat takovéto chování a bude dle školního řádu postihováno opatřeními k posílení kázně. Žáci, kterých se to týká, byli o nevhodném chování informováni a poučeni o možném kázeňském postihu za toto nevhodné chování.

Distanční výuka

Vážení rodiče, po pátečním jednání vlády není zatím možné vracení žáků zpět k prezenční výuce. Doposud nebyl představen žádný plán od MŠMT o návratu žáků do škol. Jediná známá informace je, že školy zůstanou pravděpodoně zavřené po dobu trvání nouzového stavu, který byl prodloužen do 20. 11. 2020. Proto i nadále budeme pokračovat v distanční výuce. V případě vydání nových informací ze strany ministerstva Vás budeme informovat.

„DEŠŤOVKA JE KAMARÁD“

Naše škola se zapojila do projektu „Dešťovka je kamarád“, který realizuje Spolek Ametyst za finanční podpory Nadačního fondu Zelený poklad a je určen pro předškoláky a žáky prvních tříd, kteří se hravou formou seznámení s dešťovou vodou a její neustálou přítomností v přírodě. Součástí projektu je i sud na dešťovou vodu, který škola dostane a bude umístěn v areálu školy. Voda ze sudu bude využita především pro zalévání rostlin ve škole.

Našim prvňáčkům se zkoumání vody ve školní zahradě velice líbilo. Nejdříve se společně přivítali a protáhli tělo při jógové rozcvičce spojené s říkankou o vodě, aby se na téma naladily. „Vodu, slunce, rostliny pozdravíme. Otoč dlaně k sluníčku, spoj je a dej k srdíčku. Podívej se k nebi vzhůru, pozdrav mraky, skloň se k zemi, úctu zdej a chvíli se nehýbej. Pošimrej si kolínka, rosu pohlaď, nahoru své ruce zdvihni, ať déšť k zemi prší, to náš všechny těší.“ Poté se už vrhli na samotné objevování.

Prvňáčci různými způsoby poznávali přítomnost vody v zahradě. Velice je bavilo pracovat s krabičkovou lupou a zkoumat, kteří tvorové ve školní zahradě žijí. Společnými silami zjistili, že voda v zahradě musí být, i když ji nevidíme, jinak by živočichové nepřežili. Toto tvrzení si ověřili jednoduchými pokusy. Například se jim povedlo nasbírat vodu pomocí toaletního papíru po celé zahradě, i když nepršelo nebo zamlžovat zrcátka svým dechem.

Díky dalším hrám a aktivitám se prvňáčci seznámili s důležitostí dešťové vody, jejím hospodařením a také s koloběhem vody v přírodě. Činnosti je bavili a celý program si velice užili. Před rozloučením si žáci za pomocí lektorek vytvořili pítko a koupátko pro ptáky a hmyz, které jsme si umístili pod okna třídy do školního areálů. Také jsme dostali jednoduchý srážkoměr, abychom mohli pozorovat a měřit dešťovou vodu.

Fotografie si můžete prohlédnout na tomto odkazu: https://skolaci20-25.rajce.idnes.cz/Destovka_je_kamarad/

Sdělení k distanční výuce

Vážení rodiče,

Opět vstupujeme do distanční výuky a čekají nás společně další výzvy.

Jsme si vědomi, že tak jako na Vás, na žáky, ale i na nás učitele klade distanční výuka zvýšenou zátěž.

Tímto Vás žádáme o spolupráci a vstřícnou komunikaci s našimi pedagogy ohledně případných problémů s distanční výukou.

Pokud z jakéhokoliv důvodu, ať už technického či osobního, se nebude moci Vaše dítě zúčastnit online výuky, informujte prosím třídní učitelku/učitele.

Plán distanční výuky prosím berte jako živý dokument. V průběhu distanční výuky může a nejspíše bude docházet k některým úpravám. Postupně budeme způsob distanční výuky individuálně přizpůsobovat jednotlivým třídám na míru.

Třídní učitelé budou žáky i rodiče průběžně informovat a budou komunikovat přes zaběhnuté informační systémy.

Distanční výuka bude zatím probíhat od 14. 10. do 23. 10. 2020

Od 26. do 30. 10. následují podzimní prázdniny, ve kterých se nebude realizovat distanční výuka.

Děkujeme za vstřícnost a pochopení v této nelehké době.

S přáním pevného zdraví

Mgr. Tomáš Vávra

Ředitel ZŠ s MŠ Tlučná

Vážení rodiče dětí MŠ

Vážení rodiče,

Vzhledem k epidemiologické situaci Vás žádám, abyste zvážili docházku Vašich dětí do mateřské školy v době uzavření všech škol do 2. 11. 2020. Obracím se především na maminky na rodičovské dovolené. V menších kolektivech dětí MŠ snížíme riziko šíření COVID 19.

Nevztahuje se na předškoláky, kteří plní povinnou předškolní docházku.

Děkuji za pochopení a vstřícnost

Mgr. Tomáš Vávra

Ředitel ZŠ s MŠ Tlučná

Žádosti o ošetřovné

Vážení rodiče,

Vydávání „Žádostí o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy či třídy MŠ)“ v ZŠ s MŠ Tlučná.

  • pokud jste si „Žádost …“ zatím nestihli vyzvednout a potřebujete ji, ozvěte se na:

Provoz školní jídelny

Provoz školní jídelny od 14. 10. – 23. 10. 2020 není přerušen.
Žáci i cizí strávníci si mohou obědy vyzvedávat jen do jídlonosičů, a to v době od 11:30 – 13:30 v prostoru pro vyzvedávání obědů cizích strávníků – tj. výdejní okénko vedle hlavního vchodu do jídelny.

V jiný čas nebudou žákům obědy vydány.

Zároveň žádáme při čekání na výdej oběda dodržování proti epidemiologických nařízení jako např. rozestupy 1,5m atd. V případě, že nebudete mít zájem o školní stavování, je potřeba ho na dobu distanční výuky obvyklým způsobem odhlásit.

Distanční výuka

Z usnesení Vlády České republiky ze dne 12.října 2020 č.1022 o přijetí krizového opatření oznamujeme, že od 14.10.2020 do 23.10.2020 přechází Základní škola Tlučná na distanční výuku.

Upřesňující informace k výuce od 12. 10. 2020

Výuka na 2. stupni:

Při prezenční výuce ve škole bude vyučování probíhat dle běžného rozvrhu hodin s menšími úpravami. O změnách v rozvrhu budou žáci a rodiče informováni od třídních učitelů přes aplikaci Bakaláři.

Pro hlavní předměty (ČJ, M, AJ, NJ) budou probíhat se žáky, kteří mají distanční výuku videokonference formou MS Teams v časech dle běžného rozvrhu (konkrétní termín a čas online hodiny bude upřesněn v aplikaci Bakaláři vyučujícím daného předmětu). 

  • Matematika – min. 2 hodiny týdně formou online setkání
  • Český jazyk – min. 2 hodiny týdně formou online setkání
  • Angličtina – min. 1 hodina týdně formou online setkání
  • Druhý jazyk – min. 1 hodina týdně formou online setkání

V ostatní předmětech dostanou žáci od svých učitelů zadání, odkazy a materiál k domácí práci.

Výuka (podklady, materiály, zadání, zpětná vazba s učitelem apod.) bude probíhat přes MS Teams. Všichni žáci mají také aktivovaný školní účet, se kterým pracují.

Výuka na 1. stupni:

Pro všechny třídy 1. stupně probíhá výuka prezenční formou beze změn dle běžného rozvrhu hodin.

Zrušení TV na 2. stupni ZŠ

Vážení rodiče,

Z důvodů protiepidemiologických opatření vydané vládou je na dobu 14 dní zrušena výuka tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ.