Otevření MŠ Tlučná od 25.5.2020

Vážení rodiče,

od 25.5.2020 bude za zpřísněných hygienických podmínek MŠ opět v provozu. Doba provozu MŠ bude stejná jako před vyhlášením stavu nouze, tedy od 6:00 hod do 16:30 hod. Přítomnost dětí v MŠ je dobrovolná, nikoli povinná. Zvažte tedy, zda je nutné, aby dítě školku v době virového onemocnění COVID – 19 navštěvovalo.

Doporučujeme, aby se zákonní zástupci důsledně seznámili s rizikovými faktory, zda dítě nebo osoba, která s ním žije ve společné domácnosti, nespadají do rizikové skupiny a tím i zvážili účast dítěte ve školce– viz dokument PDF prohlášení.

Školní stravování pro děti v MŠ bude i nadále zajištěno v běžné formě jako dříve.

Pro přijetí dítěte do MŠ je nutné doložit čestné prohlášení o neexistenci příznaků onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví viz dokument PDF prohlášení.

Datum podpisu prohlášení nesmí být starší než 1 den před nástupem do MŠ.

Do 18.5. 2020 zákonný zástupce nahlásí účast dítěte vedoucí učitelce MŠ formou e-mailu – mstlucna@seznam.cz

Z nařízení vlády je nutné dodržovat následující pokyny:

Cesta z mateřské školy a do mateřské školy
Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Vstup do mateřské školy

 • Do šaten MŠ se bude vstupovat maximálně po 6 osobách včetně dětí.
 • U vchodu bude vždy přítomen zaměstnanec školy, který bude organizovat vstup do MŠ, aby nedošlo k blízkému kontaktu mezi více osobami.
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • Dětem budou pod dozorem pedagogického pracovníka k dispozici desinfekční přípravky.

V prostorách mateřské školy

 • Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy.
 • Denně budou probíhat desinfekce tříd a místností, ve které se děti a pedagogičtí pracovníci během dne pohybovali.
 • V každé třídě se bude často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

V Tlučné: 5.5.2020

Lucie Halamová
Vedoucí učitelka MŠ