PODĚKOVÁNÍ

ZŠ s MŠ Tlučná děkuje p. Jaroslavu Hynešovi za významný finanční dar. Škola za něj zakoupila 5 nových studentských mikroskopů, které zkvalitní výuku v hodinách přírodopisu, chemie, zeměpisu aj. Dalším milým překvapením byl věcný dar ve formě nanuků pro každého žáka i učitele naší školy. Všichni jsme si tak zpestřili svačinovou přestávku hned druhý den nového školního roku.  

Úspěch našich žáků v televizní soutěži „Už tam budem?“

Již potřetí jsme se zúčastnili natáčení televizní soutěže České televize s názvem „Už tam budem?“, která se věnuje vesmírným záležitostem. Do plzeňské Techmanie jsme vyrazili ve středu 30. 9. 2020. Tentokrát byl náš tým složen ze čtyř dívek z deváté třídy a jednoho chlapce z osmé třídy. Toto uskupení se ukázalo jako velmi šťastné, neboť konkurenční školu porazilo téměř ve všech disciplínách a odvezlo si zasloužené a cenné vítězství.

Všem zúčastněným žákům děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.
Fotografie ze soutěže.

Tento díl bude vysílán na ČT D: 6.11. od 14:50 a 8.11. od 12:10 a můžete ho najít pod tímto odkazem.

Mgr. Kateřina Jandová

Roušky ve vnitřních prostorách

Upozorňujeme na povinnost nosit od čtvrtka 10.9. 2020 roušky ve společných vnitřních prostorách školy (chodby, šatny,…).
Nezapomeňte krom roušky i na uzavíratelný sáček.

Informace pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

Od 1. 9. ZŠ s MŠ zahájí svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

Nebude vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti.

Příchod do školy bude probíhat běžným způsobem. 

Epidemiologická situace těchto dní nám dovoluje zahájit vyučování všech žáků zatím bez výrazných hygienických omezení. Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kroužcích.

Zvážili jsme některé aspekty pobytu dětí ve škole podle Manuálu k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID 19, který má charakter doporučení hygienických a organizačních preventivních opatření. Obecná doporučení jsme formulovali do konkrétních pravidel podle možností naší školy.

Realizovatelná hygienická i organizační doporučení možná v naší škole jsme nastavili jako závazná pravidla tak, abychom co nejvíce eliminovali případné rozšíření viru ve škole.

Provoz Základní školy s mateřskou školou Tlučná ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID 19

Budeme rádi, když se s tímto dokumentem seznámíte. 

Věříme, že nový školní rok proběhne bez větších komplikací a společně tuto nelehkou dobu zvládneme. Žákům přejeme úspěšný školní rok 2020/2021.

Prosíme Vás o pochopení a vstřícnost.

Vedení ZŠ s MŠ Tlučná

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků.

Úterý 1. září proběhne slavnostní zahájení školního roku 

Slavnostní zahájení proběhne před hlavní budovou ZŠ v 8.00 (sraz v 7.50 hod.) Slavnostní
zahájení bude probíhat venku. Z hygienických a bezpečnostních důvodů do budovy školy
rodiče nebudou moci vstoupit. Po slavnostním zahájení se prvňáčci s třídní učitelkou přemístí
do své třídy, kde každý dostane svůj kufřík. Rodiče vyčkají na návrat svého dítěte před
budovou školy.

Změna čísla účtu

Vážení rodiče,

od srpna 2020 dochází ke změně čísla bankovního účtu školy pro platby za obědy a školné.
Nové číslo účtu školy je

1387872675/2700.

Je nutné provést změnu inkasa u své banky. Učiňte tak nejpozději do 20. 8. 2020. 

V Tlučné 8. 7. 2020

Mgr. Tomáš Vávra
Ředitel ZŠ s MŠ Tlučná

Změna výše školného v MŠ

Výše školného

Měsíční úplata za vzdělávání pro školní rok 2020/2021 v mateřské škole s celodenním provozem:

Výše školného 
pro školní rok 2020/2021
je stanovena na 450 Kč/měsíc

Číslo účtu pro placení školného: 1387872675/2700
Částka je splatná do 25.dne příslušného kalendářního měsíce.

Školné se platí bezhotovostním způsobem na účet školy (1387872675/2700) trvalým příkazem společně s platbou za stravu.

Výše měsíční úplaty za vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, je stanovena pro školní rok 2020/2021 v souladu s ustanovením § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením.

Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši. Pro případy dětí v celodenním provozu, jimž je docházka do mateřské školy omezena rodičem dítěte z důvodu pobírání rodičovského příspěvku, se zvlášť stanoví výše úplaty odpovídající nejvýše 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz.

Osvobozen od úplaty je:

  1. zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
  2. zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
  3. rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
  4. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, 

a tuto skutečnost prokáže řediteli školy.

Rodiče, kterých se týká osvobození od úplaty, podají v mateřské škole žádost o osvobození do 25. dne v měsíci na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost potvrzením příslušného úřadu. O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitel školy podle školského zákona § 164, odst.a), a směrnice stanovující úplatu za předškolní vzdělávání pro daný školní rok.

Změny v cenách stravného

CENY STRAVNÉHO OD 1. 9. 2020

Dospělí strávníci do jídlonosičů            70
(z toho   38 Kč norma potraviny a 32 Kč režie)

Žáci:
7-10let                                   27 Kč
11- 14let                                30 Kč
15 a více let                          34 Kč

Děti MŠ celodenní: (40 Kč)
přesnídávka     7 Kč
oběd                22 Kč 
svačina              7 Kč
pitný režim       4 Kč

Děti MŠ polodenní: (33 Kč)
přesnídávka      7 Kč
 oběd                 22 Kč
pitný režim        4 Kč

Děti MŠ celodenní 7 – 10 let: (43 Kč)
přesnídávka     8 Kč
oběd                27 Kč 
svačina              8 Kč
pitný režim v ceně oběda

Děti MŠ polodenní 7 – 10 let: (35 Kč)
přesnídávka     8 Kč
oběd                27 Kč 
pitný režim v ceně oběda

Změna výše platby za ŠD

PLATBY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Směrnice o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních výdajů ve školní družině ZŠ s MŠ Tlučná, Školní 838

Tato směrnice upravuje povinnost platit příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny při ZŠ s MŠ Tlučná, Školní 838, příspěvková organizace (dále jen provozovatel).

Provozovatel stanoví příspěvek tak, aby jeho výše nepřesáhla 30 % průměrných neinvestičních nákladů vynakládaných provozovatelem na jedno dítě umístěné v tomto školském zařízení.

VÝŠE PŘÍSPĚVKU na jedno dítě umístěné ve školní družině činí

100 Kč měsíčně ve školním roce 2020/2021

Neinvestiční náklady vynakládané provozovatelem jsou zejména náklady na energie (voda, plyn, elektřina), náklady na služby, náklady na opravy a údržbu, vybavení školského zařízení apod.

Povinnost plátce platit příspěvek trvá po celou dobu, kdy je dítě přihlášeno k docházce do ŠD a školské zařízení je v provozu. V případě nepřítomnosti dítěte v ŠD se příspěvek nevrací.

Příspěvek se platí bezhotovostním způsobem na účet školy (1387872675/2700) trvalým příkazem inkasa společně s platbou za stravu.

Příspěvek je vybírán měsíčně.

Plátce je povinen příspěvek zaplatit vždy nejpozději do 25. dne následujícího měsíce.

V případě, že plátce má být osvobozen od placení příspěvku (jestliže součet příjmů příslušníků domácnosti nedosahuje 1,3 násobku částky životního minima), je třeba předložit písemnou žádost řediteli školy a tuto skutečnost doložit potvrzením o všech příjmech příslušníků domácnosti. Provozovatel pak ve správním řízení stanoví příspěvek nižší nebo rozhodne o osvobození od tohoto příspěvku.

V případě, že nepřítomnost dítěte ze zdravotních důvodů je delší než jeden měsíc, provozovatel na písemnou žádost plátce, doloženou potvrzením lékaře, promine platbu příspěvku za příslušné období.

Neuhradí-li plátce příspěvek do 5 dnů po splatnosti, může provozovatel vyměřit plátci penále ve výši 100% nezaplacené částky.

Opakované neplacení příspěvku je závažným porušováním provozu školského zařízení a může být důvodem k ukončení docházky dítěte do školní družiny po předchozím písemném upozornění plátce.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020

Mgr. Tomáš Vávra
ředitel ZŠ s MŠ Tlučná

Přihláška do ŠD pro školní rok 2020/2021

Přihlášku do školní družiny pro následující rok odevzdejte do 30.6.2020.
Dětem ve škole ji rozdá třídní učitelka, případně ke stažení je zde.