Pozastavení vydávání obědů pro cizí strávníky

V souvislosti se současnou situací ohledně koronaviru a stále panujícími přísnými hygienickými opatřeními v oblasti gastronomie je vydávání obědů pro cizí strávníky ze školní jídelny do konce školního roku 2019/2020 pozastaveno.

Věřím, že opětovné vydávání obědů pro cizí strávníky ze školní jídelny bude spuštěno od září 2020.

Děkuji za pochopení

Mgr. Tomáš Vávra
Ředitel ZŠ s MŠ Tlučná

Vyjádření se k podkladům pro vydání rozhodnutí

Vážení rodiče, podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání v Základní škole s mateřskou školou Tlučná.

Sděluji Vám, že podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

Vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí ve věci žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy ZŠ s MŠ Tlučná můžete v ředitelně školy –
Školní 838, Tlučná ve dnech 25. – 29. května 2020 od  9.00 – 10.00 hodin.

V Tlučné 22. 5. 2020

Mgr. Tomáš Vávra, v. r.
ředitel ZŠ s MŠ Tlučná

PROVOZ ŠKOLY OD 25.5 DO 30.6. 2020

Skupinu ŠD tvoří už od rána všichni žáci, kteří jsou nahlášeni i na odpolední výuku. Dopoledne budou plnit úkoly dle zadání TU pod dohledem asistentky. Odpoledne se budou pod dohledem vychovatelky ŠD věnovat zájmovému vzdělání (běžná náplň ŠD)
požární vchod = vchod vlevo nad hlavním vchodem
zadní vchod = vchod do nové přístavby od školního hřiště

 • Žáci se dostaví ve výše stanovenou hodinu ke svému vchodu do školní budovy; dovnitř budou vpouštěni postupně. Prosím respektujte časový harmonogram i rozdělení vchodů do budovy – je to nutné kvůli zvýšeným hygienickým požadavkům stanoveným MŠMT!
 • Pokud žák nebude odcházet ze školy sám, upozorněte na to TU a dbejte na to, aby doprovod byl před školou včas.
 • Žáci i jejich případný doprovod musí mít roušku; doprovod nesmí vstoupit do budovy.
 • 25. 5. před vstupem do školy musí žák odevzdat vyplněné a podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ.

Bez tohoto dokumentu NESMÍ BÝT ŽÁK VPUŠTĚN DO BUDOVY ŠKOLY!

Tiskopisy budou 25. 5. k dispozici i před vstupem do školy, ale nezapomeňte, že je třeba podpis zákonného zástupce.

 • U vchodu do školy proběhne dezinfekce rukou.
 • Žák je povinen mít roušku ve všech společných prostorách i před budovou školy; o nošení roušky v učebně rozhoduje vyučující.
 • Žák bude mít u sebe minimálně 2 roušky + sáček na jejich uložení (žáci, kteří budou ve škole i odpoledne – skupina ŠD – budou mít 2 roušky navíc)
 • O náplni výuky a rozložení přestávek rozhoduje vyučující. Náplň výuky bude stejná jako u žáků vzdělávaných distančně.
 • Žáci jsou povinni respektovat pokyny vyučujícího a zvýšené hygienické požadavky při pobytu ve škole – jejich opakované nerespektování může vést k vyloučení žáka z výuky!
 • V provozu nejsou šatny ani školní jídelna – žáci odcházejí od vchodu přímo do učebny, jídlo a pití na dobu pobytu si přinesou s sebou.

Prázdninový provoz MŠ v Tlučné

Vážení rodiče,

od 1.7.- 10.7.2020 bude MŠ nadále otevřená a to v prázdninovém provozu – tedy pouze pro pracující rodiče. Kdo má zájem, aby dítě MŠ v tomto období navštěvovalo, prosím o Vaše vyjádření nejdéle do konce května na e- mail: mstlucna@seznam.cz.

V Tlučné 18.5.2020

Lucie Halamová
Ved.uč. MŠ

UČITEL MATEMATIKY, FYZIKY NA 2. STUPNI ZŠ

ZŠ s MŠ Tlučná přijme učitele matematiky a fyziky s nástupem od září 2020. Jsme středně velká škola s krásným školním areálem, dobře vybavenými učebnami a milými kolegy.

Pozice vhodná i pro studenty nebo absolventy.

Práce na plný úvazek nebo částečný úvazek, dle dohody.

Hlavní částí úvazku je výuka matematiky a fyziky. Možnost doplnit úvazek např. výukou výchovných předmětů.

Prosíme o zaslání životopisu a motivačního dopisu, na jejichž základě Vás pozveme na osobní pohovor s vedením školy.

Kontakt:
Tel.: +420 377 931 135
E-mail: zstlucna@volny.cz

Adresa školy:
Základní škola s mateřskou školou Tlučná okres Plzeň-sever
Školní 838
330 26 Tlučná

Otevření MŠ Tlučná od 25.5.2020

Vážení rodiče,

od 25.5.2020 bude za zpřísněných hygienických podmínek MŠ opět v provozu. Doba provozu MŠ bude stejná jako před vyhlášením stavu nouze, tedy od 6:00 hod do 16:30 hod. Přítomnost dětí v MŠ je dobrovolná, nikoli povinná. Zvažte tedy, zda je nutné, aby dítě školku v době virového onemocnění COVID – 19 navštěvovalo.

Doporučujeme, aby se zákonní zástupci důsledně seznámili s rizikovými faktory, zda dítě nebo osoba, která s ním žije ve společné domácnosti, nespadají do rizikové skupiny a tím i zvážili účast dítěte ve školce– viz dokument PDF prohlášení.

Školní stravování pro děti v MŠ bude i nadále zajištěno v běžné formě jako dříve.

Pro přijetí dítěte do MŠ je nutné doložit čestné prohlášení o neexistenci příznaků onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví viz dokument PDF prohlášení.

Datum podpisu prohlášení nesmí být starší než 1 den před nástupem do MŠ.

Do 18.5. 2020 zákonný zástupce nahlásí účast dítěte vedoucí učitelce MŠ formou e-mailu – mstlucna@seznam.cz

Z nařízení vlády je nutné dodržovat následující pokyny:

Cesta z mateřské školy a do mateřské školy
Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Vstup do mateřské školy

 • Do šaten MŠ se bude vstupovat maximálně po 6 osobách včetně dětí.
 • U vchodu bude vždy přítomen zaměstnanec školy, který bude organizovat vstup do MŠ, aby nedošlo k blízkému kontaktu mezi více osobami.
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • Dětem budou pod dozorem pedagogického pracovníka k dispozici desinfekční přípravky.

V prostorách mateřské školy

 • Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy.
 • Denně budou probíhat desinfekce tříd a místností, ve které se děti a pedagogičtí pracovníci během dne pohybovali.
 • V každé třídě se bude často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

V Tlučné: 5.5.2020

Lucie Halamová
Vedoucí učitelka MŠ

Příprava žáků 9.ročníků na přijímací zkoušky v ZŠ s MŠ Tlučná

Vážení rodiče,

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Přítomnost žáků ve škole je dobrovolná.

Doporučujeme, aby se zákonní zástupci důsledně seznámili s rizikovými faktory, zda žák nebo osoba, která s ním žije ve společné domácnosti, nespadají do rizikové skupiny a tím i zvážili účast žáka na vzdělávacích aktivitách od 11. 5. 2020 – viz dokument PDF prohlášení.

Datum podpisu prohlášení nesmí být starší než 1 den před nástupem do ZŠ.

Vzdělávací aktivity se budou realizovat jen pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků, kteří budou konat přijímací zkoušku na střední školu.

Obsahem bude učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku.

Vyučování začne 12. 5. 2020 od 9:00 a 14. 5. od 9:00. Vyučování bude probíhat 2x týdně úterý a čtvrtek v dopoledních hodinách ve vyučovacích blocích. Je možné, že dny, ve kterých bude probíhat výuka, se mohou měnit vzhledem k množství učiva a potřebám žáků. Při změně budou žáci 9. ročníku předem a včas informování vyučujícími.

Žákům 9. ročníku nebude poskytováno školní stravování.

Pro umožnění osobní přítomnosti žákům 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky je nutné, aby zákonný zástupce dodal podepsané četné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví – viz dokument PDF.

Do 8. 5. 2020 zákonný zástupce nahlásí osobní účast žáka ve škole od 11. 5. 2020 svému třídnímu učiteli.

Z nařízení vlády je potřeba dodržet následující pokyny:

Při cestě do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Příchod ke škole a pohyb před školou

Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

Pedagogové vyzvednou žáky před budovou a následně je odvedou do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.

Všichni žáci i zaměstnanci školy budou nosit ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení použité roušky.

Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat a budou s nimi seznámeni.

Ve třídě

Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

O užívání roušky ve třídě při výuce rozhodne jednotlivý vyučující.

Při sejmutí roušky si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce.

Škola povede evidenci o docházce žáků do školy.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

V Tlučné     5. 5. 2020

Mgr. Tomáš Vávra
Ředitel ZŠ s MŠ Tlučná

Výuka v 1. – 5.třídě ZŠ s MŠ Tlučná od 25.5.2020

Vážení rodiče,

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně (1. – 5.  třída).

Přítomnost žáků ve škole je dobrovolná.

Doporučujeme, aby se zákonní zástupci důsledně seznámili s rizikovými faktory, zda žák nebo osoba, která s ním žije ve společné domácnosti, nespadají do rizikové skupiny a tím i zvážili účast žáka na vzdělávacích aktivitách od 25. 5. 2020 – viz dokument PDF prohlášení.

Datum podpisu prohlášení nesmí být starší než 1 den před nástupem do ZŠ.

Pro žáky, kteří nebudou osobně docházet do školy bude i nadále zajištěna vzdálená výuka.

Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den.

Vzdělávací aktivity se budou realizovat pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků (podle počtu žáků, kteří nastoupí od 25. 5. do školy)

Maximální počet žáků ve skupině je 15.

Složení skupin bude neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020.

Žáci budou zařazeni do skupin nejpozději k 25. 5. 2020

Vzdělávací aktivity budou rozděleny na dopolední a odpolední část.

Náplní dopolední části bude stejný obsah, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Náplní odpolední části bude zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části bude přiměřeně vycházet ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.

Díky nařízením a přísným hygienickým podmínkám, které bohužel nejsme schopni v naší školní jídelně dodržet, nebude žákům poskytováno školní stravování.

Ranní družina nebude poskytována.

Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Pro umožnění osobní přítomnosti žákům 1. stupně (1. – 5.  třída) je nutné, aby zákonný zástupce dodal podepsané četné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví – viz dokument PDF prohlášení.

Do 18. 5. 2020 zákonný zástupce nahlásí osobní účast žáka ve škole od 25. 5. 2020 svému třídnímu učiteli. Prosím uveďte, zda budete chtít využít i odpolední část vzdělávacích aktivit.

Pozdější přihlášení dítěte k osobní účasti žáka ve škole od 25. 5. 2020 nebude možné.

Z nařízení vlády je potřeba dodržet následující pokyny:

Při cestě do školy a ze školy
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Příchod ke škole a pohyb před školou
Žáci budou ke škole přicházet v předem určených časech. Časy a vstupy pro jednotlivé skupiny se budou lišit.
Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení
Pedagogové vyzvednou žáky před budovou a následně je odvedou do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení použité roušky.

Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

Ve třídě
Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

O užívání roušky ve třídě při výuce rozhodne jednotlivý vyučující.

Při sejmutí roušky si každý žák ukládá roušku do sáčku.
Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce.
Škola povede evidenci o docházce žáků do školy.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Veškeré dodatečné informace k organizaci výuky, jako jsou: složení skupin, časy a vchody pro vstup do školy, rozvrh hodin, budou zveřejněny po 18. 5. 2020, kdy bude znám přesný počet žáků, kteří nastoupí do školy od 25. 5. 2020

V Tlučné         5. 5. 2020

Mgr. Tomáš Vávra
Ředitel ZŠ s MŠ Tlučná

Výsledky zápisu do 1. tříd

ZŠ s MŠ Tlučná okres Plzeň-sever, Školní 838, Tlučná

Výsledky zápisu do 1. tříd

Ředitel ZŠ s MŠ Tlučná okres Plzeň-sever rozhodl ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhovět žádosti o přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání, od školního roku 2020/2021 u všech dětí jejichž zákonní zástupci o toto požádali.

Ve školním roce 2020/21 bude otevřena jedna 1. třída o 24 žácích.
Zákonní zástupci 3 dětí požádali o odklad povinné školní docházky.

Informační schůzka pro rodiče budoucích žáků 1. tříd proběhne v průběhu června.
O jejím konání budete včas informováni.

ředitel ZŠ s MŠ Tlučná
Mgr. Tomáš Vávra

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpeční rozšíření onemocnění COVID-19 vydávám opatření k organizaci zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021.

Žádám Vás, abyste pokud je to možné, upřednostnili podání přihlášky bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.


ZPŮSOBY PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

 • elektronické podání přihlášky – datová schránka, email s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 • případně poštou nebo osobně do školky

PŘIHLÁŠKY MŮŽETE ZASÍLAT OD 27.4.-11.5.2020

 • Osobně můžete přinést přihlášky 12.5.2020 od 10:00 – 15:00 hod do nové budovy MŠ. V chodbě bude za přítomnosti zaměstnance školy umístěna lavice, na které budete moci přihlášku nechat.

V případě potíží s odesláním dokumentů kontaktujte vedoucí MŠ na e-mail – mstlucna@seznam.cz.

POTŘEBNÉ FORMULÁŘE A DOKUMENTY

 • Žádost o přijetí dítěte do MŠ
 • Evidenční list (bez potvrzení lékaře)
 • Kopie rodného listu dítěte
 • Kopie občanského průkazu
 • Čestné prohlášení zákonného zástupce u očkovaných dětí a kopii očkovacího průkazu
 • Váš e-mail (s potvrzením Vašeho přečtení) nebo telefonní číslo k získání evidenčního čísla potřebného k identifikaci dítěte při uveřejnění přijetí na webových stránkách a vývěskách na budovách MŠ.

Vaše žádost bude zaevidována a mailem, popřípadě SMS zprávou dostanete registrační číslo, pod kterým budeme dítě evidovat. Pod tímto registračním číslem bude Vaše dítě zveřejněno v seznamu přijatých uchazečů.

!POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021!

 • Děti, které dosáhly do 31.8.2020 pěti let

Kritéria o přijímání dětí do mateřské školy jsou k dispozici na webových stránkách mateřské školy.

POTŘEBNÉ FORMULÁŘE NAJDETE V DOKUMENTECH MŠ.

 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněno do 30-ti dnů – v budově ZŠ a MŠ Tlučná na veřejně přístupném místě, na vývěsce a také na našich webových stránkách.
 • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ obdrží zákonní zástupci nejpozději do 30 dnů od data podání žádostí (zahájení správního řízení) i písemně.
 • Schůzka pro rodiče proběhne ihned, jak to situace umožní. Předpokládaný termín bude začátkem nového školního roku a to v měsíci říjnu. O termínu schůzky Vás budeme včas informovat.

Děkuji za pochopení výše uvedených opatření, které jsou nutné k eliminaci rizik nakažení novým typem koronaviru.

S pozdravem a přáním pevného zdraví
Lucie Halamová
Vedoucí učitelka MŠ