Příprava žáků 9.ročníků na přijímací zkoušky v ZŠ s MŠ Tlučná

Vážení rodiče,

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Přítomnost žáků ve škole je dobrovolná.

Doporučujeme, aby se zákonní zástupci důsledně seznámili s rizikovými faktory, zda žák nebo osoba, která s ním žije ve společné domácnosti, nespadají do rizikové skupiny a tím i zvážili účast žáka na vzdělávacích aktivitách od 11. 5. 2020 – viz dokument PDF prohlášení.

Datum podpisu prohlášení nesmí být starší než 1 den před nástupem do ZŠ.

Vzdělávací aktivity se budou realizovat jen pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků, kteří budou konat přijímací zkoušku na střední školu.

Obsahem bude učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku.

Vyučování začne 12. 5. 2020 od 9:00 a 14. 5. od 9:00. Vyučování bude probíhat 2x týdně úterý a čtvrtek v dopoledních hodinách ve vyučovacích blocích. Je možné, že dny, ve kterých bude probíhat výuka, se mohou měnit vzhledem k množství učiva a potřebám žáků. Při změně budou žáci 9. ročníku předem a včas informování vyučujícími.

Žákům 9. ročníku nebude poskytováno školní stravování.

Pro umožnění osobní přítomnosti žákům 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky je nutné, aby zákonný zástupce dodal podepsané četné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví – viz dokument PDF.

Do 8. 5. 2020 zákonný zástupce nahlásí osobní účast žáka ve škole od 11. 5. 2020 svému třídnímu učiteli.

Z nařízení vlády je potřeba dodržet následující pokyny:

Při cestě do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Příchod ke škole a pohyb před školou

Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

Pedagogové vyzvednou žáky před budovou a následně je odvedou do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.

Všichni žáci i zaměstnanci školy budou nosit ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení použité roušky.

Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat a budou s nimi seznámeni.

Ve třídě

Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

O užívání roušky ve třídě při výuce rozhodne jednotlivý vyučující.

Při sejmutí roušky si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce.

Škola povede evidenci o docházce žáků do školy.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

V Tlučné     5. 5. 2020

Mgr. Tomáš Vávra
Ředitel ZŠ s MŠ Tlučná