PROVOZ ŠKOLY OD 25.5 DO 30.6. 2020

Skupinu ŠD tvoří už od rána všichni žáci, kteří jsou nahlášeni i na odpolední výuku. Dopoledne budou plnit úkoly dle zadání TU pod dohledem asistentky. Odpoledne se budou pod dohledem vychovatelky ŠD věnovat zájmovému vzdělání (běžná náplň ŠD)
požární vchod = vchod vlevo nad hlavním vchodem
zadní vchod = vchod do nové přístavby od školního hřiště

  • Žáci se dostaví ve výše stanovenou hodinu ke svému vchodu do školní budovy; dovnitř budou vpouštěni postupně. Prosím respektujte časový harmonogram i rozdělení vchodů do budovy – je to nutné kvůli zvýšeným hygienickým požadavkům stanoveným MŠMT!
  • Pokud žák nebude odcházet ze školy sám, upozorněte na to TU a dbejte na to, aby doprovod byl před školou včas.
  • Žáci i jejich případný doprovod musí mít roušku; doprovod nesmí vstoupit do budovy.
  • 25. 5. před vstupem do školy musí žák odevzdat vyplněné a podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ.

Bez tohoto dokumentu NESMÍ BÝT ŽÁK VPUŠTĚN DO BUDOVY ŠKOLY!

Tiskopisy budou 25. 5. k dispozici i před vstupem do školy, ale nezapomeňte, že je třeba podpis zákonného zástupce.

  • U vchodu do školy proběhne dezinfekce rukou.
  • Žák je povinen mít roušku ve všech společných prostorách i před budovou školy; o nošení roušky v učebně rozhoduje vyučující.
  • Žák bude mít u sebe minimálně 2 roušky + sáček na jejich uložení (žáci, kteří budou ve škole i odpoledne – skupina ŠD – budou mít 2 roušky navíc)
  • O náplni výuky a rozložení přestávek rozhoduje vyučující. Náplň výuky bude stejná jako u žáků vzdělávaných distančně.
  • Žáci jsou povinni respektovat pokyny vyučujícího a zvýšené hygienické požadavky při pobytu ve škole – jejich opakované nerespektování může vést k vyloučení žáka z výuky!
  • V provozu nejsou šatny ani školní jídelna – žáci odcházejí od vchodu přímo do učebny, jídlo a pití na dobu pobytu si přinesou s sebou.