Změna výše školného v MŠ

Výše školného

Měsíční úplata za vzdělávání pro školní rok 2020/2021 v mateřské škole s celodenním provozem:

Výše školného 
pro školní rok 2020/2021
je stanovena na 450 Kč/měsíc

Číslo účtu pro placení školného: 1387872675/2700
Částka je splatná do 25.dne příslušného kalendářního měsíce.

Školné se platí bezhotovostním způsobem na účet školy (1387872675/2700) trvalým příkazem společně s platbou za stravu.

Výše měsíční úplaty za vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, je stanovena pro školní rok 2020/2021 v souladu s ustanovením § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením.

Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši. Pro případy dětí v celodenním provozu, jimž je docházka do mateřské školy omezena rodičem dítěte z důvodu pobírání rodičovského příspěvku, se zvlášť stanoví výše úplaty odpovídající nejvýše 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz.

Osvobozen od úplaty je:

  1. zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
  2. zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
  3. rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
  4. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, 

a tuto skutečnost prokáže řediteli školy.

Rodiče, kterých se týká osvobození od úplaty, podají v mateřské škole žádost o osvobození do 25. dne v měsíci na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost potvrzením příslušného úřadu. O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitel školy podle školského zákona § 164, odst.a), a směrnice stanovující úplatu za předškolní vzdělávání pro daný školní rok.